Phương thức vận hành ngày
Thông báo phương thức vận hành từ ngày 29-11 đến 01-12-2023
Thông báo phương thức vận hành từ ngày 29-11 đến 01-12-2023
2023-11-28 15:02
0
Thông báo phương thức vận hành từ ngày 25-11 đến 28-11-2023
Thông báo phương thức vận hành từ ngày 25-11 đến 28-11-2023
2023-11-24 19:12
-4
Thông báo phương thức vận hành từ ngày 23-11 đến 24-11-2023
Thông báo phương thức vận hành từ ngày 23-11 đến 14-11-2023
2023-11-24 19:10
-4
Kế hoạch cắt điện tuần từ ngày 18-11 đến ngày 24-11-2023
Kế hoạch cắt điện tuần từ ngày 18-11 đến ngày 24-11-2023
2023-11-16 17:17
-12
Thông báo phương thức vận hành từ ngày 16-11 đến 17-11-2023
Thông báo phương thức vận hành từ ngày 16-11 đến 17-11-2023
2023-11-15 09:48
-13
Thông báo phương thức vận hành từ ngày 11-11 đến 13-11-2023
Thông báo phương thức vận hành từ ngày 11-11 đến 13-11-2023
2023-11-15 09:47
-13
Kế hoạch cắt điện tuần từ ngày 11-11 đến ngày 17-11-2023
Kế hoạch cắt điện tuần từ ngày 01-11 đến ngày 17-11-2023
2023-11-07 08:39
-21
Thông báo phương thức vận hành từ ngày 07-11 đến ngày 10-11-2023
Thông báo phương thức vận hành từ ngày 07-11 đến ngày 10-11-2023
2023-11-06 17:02
-22
Thông báo phương thức vận hành từ ngày 04-11 đến ngày 06-11-2023
Thông báo phương thức vận hành từ ngày 04-11 đến ngày 06-11-2023
2023-11-03 19:59
-25
Kế hoạch cắt điện tuần từ ngày 04-11 đến ngày 10-11-2023
Kế hoạch cắt điện tuần từ ngày 04-11 đến ngày 10-11-2023
2023-11-01 16:52
-27
12345678
http://npc.com.vn/npc/ http://eoffice.npc.com.vn/DLNinhBinh/   http://www.ictpc1.com.vn/forum/
http://npc.com.vn/npc/ http://eoffice.npc.com.vn/DLNinhBinh/   http://www.ictpc1.com.vn/forum/