Quyết định số: 648/QĐ-BCT ngày 20/03/2019 của Bộ Công Thương " Về điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện" Quyết định số: 353/QĐ-EVN ngày 17/03/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc:" Ban hành quy định về các dịch vụ điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam
Quyết định số: 648/QĐ-BCT ngày 20/03/2019 của Bộ Công Thương " Về điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện" Quyết định số: 353/QĐ-EVN ngày 17/03/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc:" Ban hành quy định về các dịch vụ điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam
Danh Mục