Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động tại PC Ninh Bình Giá trị người lao động là tài sản vô giá
 
13/08/2019 14:45

Các lớp huấn luyện về công tác an toàn vệ sinh lao động được diễn ra trong tháng 8 tại tất cả các đơn vị trực thuộc và khối phòng ban Công ty, với mục đích đảm bảo an toàn thân thể của người lao động, không để xảy ra tai nạn lao động trong sản xuất kinh doanh.