DANH BẠ
 CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC NINH BÌNH

Trụ sở Công ty: Km 02 - Quốc lộ 1A - Phường Đông Thành

Thành phố Ninh Bình Tỉnh Ninh Bình 

Điện thoại: 02292.210.209; Fax: 02293.622.711;

Website: http://pcninhbinh.npc.com.vn

E-mail: cskhpcninhbinh@gmail.com;

Phòng giao dịch khách hàng: 02292.210.218

BAN GIÁM ĐỐC

Giám đốc
Ông: 
Trần Đăng Sơn   

Số cơ quan

02292210888

Số di động

0963638868

Phó Giám Đốc
Ông: Phạm Văn Đức

Số cơ quan

02292210555

Số di động

0966252888

Phó Giám Đốc
Ông: Đinh Quang Thuần

Số cơ quan

02292210688

Số di động

0963737377

PHÒNG KINH DOANH

Trưởng phòng

Ông: Trần Văn Tuyến

 Số cơ quan

 02292210217

Số di động 

0963234555

Phó phòng
Bà: Trần Thị Bích Hằng

Ông: Quách Việt Dũng

Ông: Chu Ngọc Cảnh

Số di động

02292210215

0963773999

Số di động

0968576135 

0963378999

PHÒNG ĐIỀU ĐỘ

Trưởng phòng
Ông: Vũ Hữu Hân

Số cơ quan

02292210227

Số di động

0966868858

Phó phòng
Ông: Bùi Nguyên Thái

Số cơ quan

02292210227

Số di động

0912494222 

 

 

 

PHÒNG KỸ THUẬT

Trưởng phòng
Ông: Mai Xuân Trường

Số cơ quan

02292229666

Số di động

0962011112

Phó phòng
Ông: Bùi Xuân Hưng

Số cơ quan

02292229666

Số di động

0966353888

PHÒNG AN TOÀN

Trưởng phòng
Ông: Nguyễn Xuân Lân

Phó Phòng
Ông: Đỗ Thành Trung

Số cơ quan

02292210231

Số di động

0963256709

0962476388

PHÒNG KIỂM TRA GIÁM SÁT MUA BÁN ĐIỆN

Trưởng phòng
Ông: Lê Văn Toàn

Số cơ quan

02292460777

Số di động

0975984297

Phó Phòng
Ông: Vũ Quang Hà

Ông: Kim Văn Sáng

Số cơ quan

02292460777

0963368555

Số di động

0966357888

ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ NINH BÌNH

Giám đốc
Ông: Nguyễn Văn Lộc

Số cơ quan

02292210243

Số di động

0962005678 

Phó Giám Đốc
Ông: Phạm Hữu Minh

Số cơ quan

02292240245

Số di động

0966575868

Phó Giám Đốc
Ông: Phạm Quốc Khánh

Số cơ quan

02292210743

Số di động

09662221369

Phòng Giao dịch khách hàng

Số cơ quan

02292210258

Bộ phận vận hành

Số cơ quan

02292210249

Đội quản lý ĐZ&TBA
Ông: Nguyễn Việt Khoa

Số cơ quan

02292222232
02292471718

Số di động

0963235333
0916620000

Đội QLKV 1
Ông: Bùi Trọng Thịnh

Số cơ quan

02292210840

Số di động

0913018505

Đội QLKV 2
Ông: Dương Đức Chiến

Số cơ quan

02292210760

Số di động

0963234153

Đội trưởng Đội QLKV3
Ông: Lê Danh Hoàn

Số cơ quan

02292246345

Số di động

0969795473
0918390000

Đội QLKV 4
Ông: Đinh Khánh Hải

Số cơ quan

02292210248

Số di động

0963637389

Đội xây lắp và phát triển KH
Ông: Trần Đức Hiến

Số cơ quan

02292210741

Số di động

0963373999

ĐIỆN LỰC TAM ĐIỆP

Giám đốc
Ông: Nguyễn Xuân Toàn

Số cơ quan

02292212200

Số di động

0963347888

Phó Giám Đốc
Ông: Lưu Văn Xuyền

Số di động

0966135999

Phó Giám Đốc
Ông: Nguyễn Ngọc Phàn

Số di động

0963236368

Phòng Giao dịch khách hàng

Số cơ quan

02292212111

Tổ Vận hành

Số cơ quan

02292210202

Đội quản lý Trung Sơn
Ông: Ngô Tiến Thành

Số cơ quan

02292212579

Số di động

0963115333

Đội quản lý Chợ Chiều
Ông: Hồ Văn Sinh

Số cơ quan

02292212205

Số di động

0968116268

Đội quản lý Đồng Giao
Ông: Lê Thế Trung

Số cơ quan

02292212204

Số di động

0904340153

ĐIỆN LỰC HOA LƯ

Giám đốc
Ông: Đặng Minh Hiển

Số cơ quan

02292214200

Số di động

0912230708

 

Phó Giám Đốc
Ông: Trần Trung Hiếu

Số di động

0963738388

Phó Giám Đốc
Ông: Vũ Đức Hoài

Số di động

0913292235

Phòng Giao dịch Khách hàng

Số cơ quan

02292214233

Tổ vận hành

Số cơ quan

02292214202

Đội quản lý TT Thiên Tôn
Ông: Nguyễn Văn Phương

Số cơ quan

0302474490

Số di động

0966858666

Đội quản lý Ninh Vân
Ông: Trần Ngọc Hùng

Số cơ quan

0302214205

Số di động

0979658969

Đội quản lý Tràng An
Ông: Bùi Tuấn Thành

Số cơ quan

0302214206

Số di động

0963336368

ĐIỆN LỰC GIA VIỄN

Giám đốc
Ông: Hoàng Văn Ngọc

Số cơ quan

0302213200

Số di động

0963232686   0915652555

Phó Giám Đốc
Ông: Bùi Duy Đức

Ông: Mai Văn Bảy

 

Số cơ quan

02292472756

0975984297

Số di động

0966682368

Phòng Giao dịch khách hàng

Số cơ quan

02292213203

Tổ Vận hành

Số cơ quan

02292213202

Đội Quản lý Gia Lạc
Ông: Trần Quốc Hậu

Số cơ quan

02292223435

Số di động

0963171666

Đội quản lý Gia Thắng
Ông: Trần Cao Thắng

Số cơ quan

02292213207

Số di động

0968018666

Đội quản lý Trung gian TT Me
Ông: Nguyễn Thanh Hùng

Số cơ quan

02292210204

Số di động

0963972999

Đội quản lý TG Gia Vân
Ông: Nguyễn Trọng Thủy

Số cơ quan

02292473500

Số di động

0966262662

Đội quản lý Trung Gian Gia Tân
Ông: Nguyễn Văn Thắng

Số cơ quan

02292213205

Số di động

0966763888

ĐIỆN LỰC KIM SƠN

Giám Đốc
Ông: Tạ Hữu Ngữ

Số cơ quan

02292215200

Số di động

0963153599

Phó Giám Đốc
Ông: Ngô Nam Phong

Số cơ quan

02292215233

Số di động

0963089999

 Phó Giám Đốc

Ông: Hoàng Anh

Số cơ quan

02292215202

Số di động

0968345789

Giao dịch Khánh hàng

Số cơ quan

02292215203

Tổ Vận hành

Số cơ quan

02292215202

02293725355

Đội quản lý TT Phát Diệm
Ông: Trần Văn Đạo

Số cơ quan

02292491009

Số di động

0915145321

Đội quản lý Lai Thành
Ông: Trần Văn Đức

Số cơ quan

02292215213

Số di động

0968991189

Đội quản lý Hồi Ninh
Ông: Trần Văn Hưng

Số cơ quan

02292215207

Số di động

0968176289

Đội trưởng Đội quản lý Kim Mỹ
Ông: Lưu Văn Đông

Số cơ quan

02292215206

Số di động

0966616828

Đội quản lý Như Hoà
Ông: Đỗ Văn Vị

Số cơ quan

02292215205

Số di động

0972023669

Đội quản lý Kim Đông
Ông: Phạm Linh Giang

Số cơ quan

02292484988

Số di động

0964556566

ĐIỆN LỰC NHO QUAN

Giám đốc
Ông: Nguyễn Hồng Vân

Số cơ quan

02292216200

Số di động

0913370071

Phó Giám Đốc
Ông: Lê Văn Nhương

Ông: Phạm Cao Sơn

Số di động

0966232999

0963200222

Phòng Giao dịch khách hàng

Số cơ quan

02292216201

Tổ Vận hành

Số cơ quan

02292216202

Đội quản lý TG Rịa
Ông: Phạm Mạnh Hùng

Số cơ quan

02292216205

Số di động

0947676371

Đội quản lý TG Lạc Vân
Ông: Nguyễn Ngọc Cảnh

Số cơ quan

02292216204

Số di động

0917382005

Đội quản lý TT Nho Quan
Ông: Nguyễn Văn Tám

Số cơ quan

02296540116

Số di động

0917557261

Đội quản lý Gia Tường
Ông: Nguyễn Hà Thuận

Số cơ quan

02292477370

Số di động

0915020006
0986260888

Đội quản lý Văn Phú
Ông: Nguyễn Mạnh Xâm

Số cơ quan

02292476193

Số di động

0963936322

ĐIỆN LỰC YÊN KHÁNH

Giám đốc
Ông: Dương Duy Kiệm

Số cơ quan

02292217200

Số di động

0918292526

Phó Giám Đốc
Ông: Bùi Thế Anh

Số di động

0966266226

Phó Giám Đốc

   

Phòng Giao dịch Khách hàng

Số cơ quan

02293596777

Tổ vận hành

Số cơ quan

02292217202

Đội quản lý Yên Ninh
Ông: Vũ Văn Quang

Số cơ quan

02292217233

Số di động

0966234333

Đội quản lý TG Khánh Cư
Ông: Lã Ngọc Hiền

Số cơ quan

02292217204

Số di động

0946868131

Đội Quản lý TG Khánh Nhạc
Ông: Trương Quang Thụy

Số cơ quan

02292217205

Số di động

0944570666

Đội Quản lý TG Khánh Cường
Ông: Đinh Văn Hữu

Số cơ quan

02292217206

Số di động

0919610326

Tổ Khánh Thành
Ông: Ngô Văn Tuyên

Số cơ quan

02293596162

Số di động

0912123921

ĐIỆN LỰC YÊN MÔ

Giám đốc
Ông: Vũ Chân Thực

Số cơ quan

02292218200

Số di động

0963236238

Phó Giám đốc
Ông: Đào Quang Huy

Số cơ quan

02292218201

Số di động

0963833555

Phó Giám đốc
Ông: Nguyễn Huy Hoàng 

Số cơ quan

02292218818

Số di động

01639842868

Phòng Giao dịch Khách hàng

Số cơ quan

02292218203

Tổ Vận hành

Số cơ quan

02292218202

Đội Quản lý TG Yên Hòa
Ông: Đỗ Xuân Lộc

Số cơ quan

02292489333

Số di động

0948240724

Đội Quản lý Yên Bình
Ông: Nguyễn Văn Sơn

Số cơ quan

02292218204

Số di động

0982281212

Đội Quản lý Yên Mỹ
Ông: Chu Văn Ân

Số cơ quan

02292218205

Số di động

0962800299

Đội QLKV Yên Đồng
Ông: Phạm Văn Hội

Số cơ quan

02292218252

Số di động

0962800299

Đội QLKV Yên Lâm
Ông: Đỗ Văn Hoạt

Số cơ quan

02292218818

Số di động

0936360119

 

DANH BẠ
 CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC NINH BÌNH

Trụ sở Công ty: Km 02 - Quốc lộ 1A - Phường Đông Thành

Thành phố Ninh Bình Tỉnh Ninh Bình 

Điện thoại: 02292.210.209; Fax: 02293.622.711;

Website: http://pcninhbinh.npc.com.vn

E-mail: cskhpcninhbinh@gmail.com;

Phòng giao dịch khách hàng: 02292.210.218

BAN GIÁM ĐỐC

Giám đốc
Ông: 
Trần Đăng Sơn   

Số cơ quan

02292210888

Số di động

0963638868

Phó Giám Đốc
Ông: Phạm Văn Đức

Số cơ quan

02292210555

Số di động

0966252888

Phó Giám Đốc
Ông: Đinh Quang Thuần

Số cơ quan

02292210688

Số di động

0963737377

PHÒNG KINH DOANH

Trưởng phòng

Ông: Trần Văn Tuyến

 Số cơ quan

 02292210217

Số di động 

0963234555

Phó phòng
Bà: Trần Thị Bích Hằng

Ông: Quách Việt Dũng

Ông: Chu Ngọc Cảnh

Số di động

02292210215

0963773999

Số di động

0968576135 

0963378999

PHÒNG ĐIỀU ĐỘ

Trưởng phòng
Ông: Vũ Hữu Hân

Số cơ quan

02292210227

Số di động

0966868858

Phó phòng
Ông: Bùi Nguyên Thái

Số cơ quan

02292210227

Số di động

0912494222 

 

 

 

PHÒNG KỸ THUẬT

Trưởng phòng
Ông: Mai Xuân Trường

Số cơ quan

02292229666

Số di động

0962011112

Phó phòng
Ông: Bùi Xuân Hưng

Số cơ quan

02292229666

Số di động

0966353888

PHÒNG AN TOÀN

Trưởng phòng
Ông: Nguyễn Xuân Lân

Phó Phòng
Ông: Đỗ Thành Trung

Số cơ quan

02292210231

Số di động

0963256709

0962476388

PHÒNG KIỂM TRA GIÁM SÁT MUA BÁN ĐIỆN

Trưởng phòng
Ông: Lê Văn Toàn

Số cơ quan

02292460777

Số di động

0975984297

Phó Phòng
Ông: Vũ Quang Hà

Ông: Kim Văn Sáng

Số cơ quan

02292460777

0963368555

Số di động

0966357888

ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ NINH BÌNH

Giám đốc
Ông: Nguyễn Văn Lộc

Số cơ quan

02292210243

Số di động

0962005678 

Phó Giám Đốc
Ông: Phạm Hữu Minh

Số cơ quan

02292240245

Số di động

0966575868

Phó Giám Đốc
Ông: Phạm Quốc Khánh

Số cơ quan

02292210743

Số di động

09662221369

Phòng Giao dịch khách hàng

Số cơ quan

02292210258

Bộ phận vận hành

Số cơ quan

02292210249

Đội quản lý ĐZ&TBA
Ông: Nguyễn Việt Khoa

Số cơ quan

02292222232
02292471718

Số di động

0963235333
0916620000

Đội QLKV 1
Ông: Bùi Trọng Thịnh

Số cơ quan

02292210840

Số di động

0913018505

Đội QLKV 2
Ông: Dương Đức Chiến

Số cơ quan

02292210760

Số di động

0963234153

Đội trưởng Đội QLKV3
Ông: Lê Danh Hoàn

Số cơ quan

02292246345

Số di động

0969795473
0918390000

Đội QLKV 4
Ông: Đinh Khánh Hải

Số cơ quan

02292210248

Số di động

0963637389

Đội xây lắp và phát triển KH
Ông: Trần Đức Hiến

Số cơ quan

02292210741

Số di động

0963373999

ĐIỆN LỰC TAM ĐIỆP

Giám đốc
Ông: Nguyễn Xuân Toàn

Số cơ quan

02292212200

Số di động

0963347888

Phó Giám Đốc
Ông: Lưu Văn Xuyền

Số di động

0966135999

Phó Giám Đốc
Ông: Nguyễn Ngọc Phàn

Số di động

0963236368

Phòng Giao dịch khách hàng

Số cơ quan

02292212111

Tổ Vận hành

Số cơ quan

02292210202

Đội quản lý Trung Sơn
Ông: Ngô Tiến Thành

Số cơ quan

02292212579

Số di động

0963115333

Đội quản lý Chợ Chiều
Ông: Hồ Văn Sinh

Số cơ quan

02292212205

Số di động

0968116268

Đội quản lý Đồng Giao
Ông: Lê Thế Trung

Số cơ quan

02292212204

Số di động

0904340153

ĐIỆN LỰC HOA LƯ

Giám đốc
Ông: Đặng Minh Hiển

Số cơ quan

02292214200

Số di động

0912230708

 

Phó Giám Đốc
Ông: Trần Trung Hiếu

Số di động

0963738388

Phó Giám Đốc
Ông: Vũ Đức Hoài

Số di động

0913292235

Phòng Giao dịch Khách hàng

Số cơ quan

02292214233

Tổ vận hành

Số cơ quan

02292214202

Đội quản lý TT Thiên Tôn
Ông: Nguyễn Văn Phương

Số cơ quan

0302474490

Số di động

0966858666

Đội quản lý Ninh Vân
Ông: Trần Ngọc Hùng

Số cơ quan

0302214205

Số di động

0979658969

Đội quản lý Tràng An
Ông: Bùi Tuấn Thành

Số cơ quan

0302214206

Số di động

0963336368

ĐIỆN LỰC GIA VIỄN

Giám đốc
Ông: Hoàng Văn Ngọc

Số cơ quan

0302213200

Số di động

0963232686   0915652555

Phó Giám Đốc
Ông: Bùi Duy Đức

Ông: Mai Văn Bảy

 

Số cơ quan

02292472756

0975984297

Số di động

0966682368

Phòng Giao dịch khách hàng

Số cơ quan

02292213203

Tổ Vận hành

Số cơ quan

02292213202

Đội Quản lý Gia Lạc
Ông: Trần Quốc Hậu

Số cơ quan

02292223435

Số di động

0963171666

Đội quản lý Gia Thắng
Ông: Trần Cao Thắng

Số cơ quan

02292213207

Số di động

0968018666

Đội quản lý Trung gian TT Me
Ông: Nguyễn Thanh Hùng

Số cơ quan

02292210204

Số di động

0963972999

Đội quản lý TG Gia Vân
Ông: Nguyễn Trọng Thủy

Số cơ quan

02292473500

Số di động

0966262662

Đội quản lý Trung Gian Gia Tân
Ông: Nguyễn Văn Thắng

Số cơ quan

02292213205

Số di động

0966763888

ĐIỆN LỰC KIM SƠN

Giám Đốc
Ông: Tạ Hữu Ngữ

Số cơ quan

02292215200

Số di động

0963153599

Phó Giám Đốc
Ông: Ngô Nam Phong

Số cơ quan

02292215233

Số di động

0963089999

 Phó Giám Đốc

Ông: Hoàng Anh

Số cơ quan

02292215202

Số di động

0968345789

Giao dịch Khánh hàng

Số cơ quan

02292215203

Tổ Vận hành

Số cơ quan

02292215202

02293725355

Đội quản lý TT Phát Diệm
Ông: Trần Văn Đạo

Số cơ quan

02292491009

Số di động

0915145321

Đội quản lý Lai Thành
Ông: Trần Văn Đức

Số cơ quan

02292215213

Số di động

0968991189

Đội quản lý Hồi Ninh
Ông: Trần Văn Hưng

Số cơ quan

02292215207

Số di động

0968176289

Đội trưởng Đội quản lý Kim Mỹ
Ông: Lưu Văn Đông

Số cơ quan

02292215206

Số di động

0966616828

Đội quản lý Như Hoà
Ông: Đỗ Văn Vị

Số cơ quan

02292215205

Số di động

0972023669

Đội quản lý Kim Đông
Ông: Phạm Linh Giang

Số cơ quan

02292484988

Số di động

0964556566

ĐIỆN LỰC NHO QUAN

Giám đốc
Ông: Nguyễn Hồng Vân

Số cơ quan

02292216200

Số di động

0913370071

Phó Giám Đốc
Ông: Lê Văn Nhương

Ông: Phạm Cao Sơn

Số di động

0966232999

0963200222

Phòng Giao dịch khách hàng

Số cơ quan

02292216201

Tổ Vận hành

Số cơ quan

02292216202

Đội quản lý TG Rịa
Ông: Phạm Mạnh Hùng

Số cơ quan

02292216205

Số di động

0947676371

Đội quản lý TG Lạc Vân
Ông: Nguyễn Ngọc Cảnh

Số cơ quan

02292216204

Số di động

0917382005

Đội quản lý TT Nho Quan
Ông: Nguyễn Văn Tám

Số cơ quan

02296540116

Số di động

0917557261

Đội quản lý Gia Tường
Ông: Nguyễn Hà Thuận

Số cơ quan

02292477370

Số di động

0915020006
0986260888

Đội quản lý Văn Phú
Ông: Nguyễn Mạnh Xâm

Số cơ quan

02292476193

Số di động

0963936322

ĐIỆN LỰC YÊN KHÁNH

Giám đốc
Ông: Dương Duy Kiệm

Số cơ quan

02292217200

Số di động

0918292526

Phó Giám Đốc
Ông: Bùi Thế Anh

Số di động

0966266226

Phó Giám Đốc

   

Phòng Giao dịch Khách hàng

Số cơ quan

02293596777

Tổ vận hành

Số cơ quan

02292217202

Đội quản lý Yên Ninh
Ông: Vũ Văn Quang

Số cơ quan

02292217233

Số di động

0966234333

Đội quản lý TG Khánh Cư
Ông: Lã Ngọc Hiền

Số cơ quan

02292217204

Số di động

0946868131

Đội Quản lý TG Khánh Nhạc
Ông: Trương Quang Thụy

Số cơ quan

02292217205

Số di động

0944570666

Đội Quản lý TG Khánh Cường
Ông: Đinh Văn Hữu

Số cơ quan

02292217206

Số di động

0919610326

Tổ Khánh Thành
Ông: Ngô Văn Tuyên

Số cơ quan

02293596162

Số di động

0912123921

ĐIỆN LỰC YÊN MÔ

Giám đốc
Ông: Vũ Chân Thực

Số cơ quan

02292218200

Số di động

0963236238

Phó Giám đốc
Ông: Đào Quang Huy

Số cơ quan

02292218201

Số di động

0963833555

Phó Giám đốc
Ông: Nguyễn Huy Hoàng 

Số cơ quan

02292218818

Số di động

01639842868

Phòng Giao dịch Khách hàng

Số cơ quan

02292218203

Tổ Vận hành

Số cơ quan

02292218202

Đội Quản lý TG Yên Hòa
Ông: Đỗ Xuân Lộc

Số cơ quan

02292489333

Số di động

0948240724

Đội Quản lý Yên Bình
Ông: Nguyễn Văn Sơn

Số cơ quan

02292218204

Số di động

0982281212

Đội Quản lý Yên Mỹ
Ông: Chu Văn Ân

Số cơ quan

02292218205

Số di động

0962800299

Đội QLKV Yên Đồng
Ông: Phạm Văn Hội

Số cơ quan

02292218252

Số di động

0962800299

Đội QLKV Yên Lâm
Ông: Đỗ Văn Hoạt

Số cơ quan

02292218818

Số di động

0936360119Danh Mục

 

BẢNG GIÁ BÁN ỆN CHBẢbanNG GIÁ BBẢN N ĐIỆN CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG ĐIỆN ÁP DỤNG TỪ 

Nhấp chuột vào đây để xem nội dung chi tiết

NGÀY 20/03/2019 ( Theo Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/03/2019 về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện)

Nhấp chuột vào đây để xem nội dung chi tiếtÁN ĐIỆN CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG ĐIỆN ÁP DỤNG TỪ NGÀY 20/03/2019 ( Theo Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/03/2019 về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện)

Nhấp chuột vào đây để xem nội dung chi tiếtO CÁC ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG ĐIỆN ÁP DỤNG TỪ NGÀY 20/03/2019 ( Theo Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/03/2019 về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện)

Nhấp chuột vào đây để xem nội dung chi tiết

 

BẢNG GIÁ BÁN ỆN CHBẢbanNG GIÁ BBẢN N ĐIỆN CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG ĐIỆN ÁP DỤNG TỪ 

Nhấp chuột vào đây để xem nội dung chi tiết

NGÀY 20/03/2019 ( Theo Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/03/2019 về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện)

Nhấp chuột vào đây để xem nội dung chi tiếtÁN ĐIỆN CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG ĐIỆN ÁP DỤNG TỪ NGÀY 20/03/2019 ( Theo Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/03/2019 về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện)

Nhấp chuột vào đây để xem nội dung chi tiếtO CÁC ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG ĐIỆN ÁP DỤNG TỪ NGÀY 20/03/2019 ( Theo Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/03/2019 về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện)

Nhấp chuột vào đây để xem nội dung chi tiết