Tin tức sự kiện
PC Ninh Bình tập huấn và triển khai thực hiện tổ chức rà soát, chuẩn hóa dữ liệu chương trình CMIS, OMS
Quyết định số 1148/QĐ- TĐC ngày 29/07/2015 của Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng quyết định
" Ban hành quy trình thực hiện việc kiểm định đối chứng"
Công ty TNHH một thành viên Điện lực Ninh Bình tổ chức nghiệm thu kỹ thuật dự án "Lắp đặt MBA T2-TBA 110kV thành phố Ninh Bình và các xuất tuyến 22kV sau trạm 110kV"
Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình
Tổ chức huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho toàn thể CBCNV trong công ty
PC Ninh Bình tập huấn và triển khai thực hiện tổ chức rà soát, chuẩn hóa dữ liệu chương trình CMIS, OMS Điển hình tiết kiệm năng lượng
PC Ninh Bình tập huấn và triển khai thực hiện tổ chức rà soát, chuẩn hóa dữ liệu chương trình CMIS, OMS Trong công cuộc đấu tranh biến đổi khí hậu, tiết kiệm năng lượng đóng vai trò to lớn nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực toàn cầu. Đã có rất nhiều mô hình điển hình về tiết kiệm năng lượng từ các hộ gia đình tư nhân đến công trình nhà ở tư nhân công cộng. Sau đây cũng là một ví dụ điển hình về nhà ở tiết kiệm năng lượng ở một khu phố Morrisania - New York.

Danh Mục

Thời tiết

28oC

Độ ẩm: 84%

Tốc độ gió: 15 km/hkm/h

Cập nhật lúc 18:30:00
ngày 2015-09-04