Điện lực Thành phố Ninh Bình tiếp tục phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ chỉnh trang lưới điện Thành phố Điển hình tiết kiệm năng lượng
Điện lực Thành phố Ninh Bình tiếp tục phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ chỉnh trang lưới điện Thành phố Trong công cuộc đấu tranh biến đổi khí hậu, tiết kiệm năng lượng đóng vai trò to lớn nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực toàn cầu. Đã có rất nhiều mô hình điển hình về tiết kiệm năng lượng từ các hộ gia đình tư nhân đến công trình nhà ở tư nhân công cộng. Sau đây cũng là một ví dụ điển hình về nhà ở tiết kiệm năng lượng ở một khu phố Morrisania - New York.

   

 Bình chọn tại đây: http://binhchonhtat.npc.com.vn

 Hoặc: http://binhchonhoithiantoan.npc.com.vn

  Mọi người có thể bình chọn nhiều lần cho Đội của mình! 

   

 Bình chọn tại đây: http://binhchonhtat.npc.com.vn

 Hoặc: http://binhchonhoithiantoan.npc.com.vn

  Mọi người có thể bình chọn nhiều lần cho Đội của mình! 

Danh Mục