Đoàn thanh niên PC Ninh Bình
xung kích trong công tác giảm tổn thất điện năng
Điển hình tiết kiệm năng lượng
Đoàn thanh niên PC Ninh Bình
xung kích trong công tác giảm tổn thất điện năng
Trong công cuộc đấu tranh biến đổi khí hậu, tiết kiệm năng lượng đóng vai trò to lớn nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực toàn cầu. Đã có rất nhiều mô hình điển hình về tiết kiệm năng lượng từ các hộ gia đình tư nhân đến công trình nhà ở tư nhân công cộng. Sau đây cũng là một ví dụ điển hình về nhà ở tiết kiệm năng lượng ở một khu phố Morrisania - New York.

 

 
 

 

 
 

Danh Mục