Chủ đề "Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực" được khẳng định tại Hội nghị người lao động Điển hình tiết kiệm năng lượng
Sáng ngày 16/01/2018, Công ty TNHH Bình tiến hành tổ chức Hội nghị NLĐ năm 2018; Tổng kết công tác SXKD năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Trong công cuộc đấu tranh biến đổi khí hậu, tiết kiệm năng lượng đóng vai trò to lớn nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực toàn cầu. Đã có rất nhiều mô hình điển hình về tiết kiệm năng lượng từ các hộ gia đình tư nhân đến công trình nhà ở tư nhân công cộng. Sau đây cũng là một ví dụ điển hình về nhà ở tiết kiệm năng lượng ở một khu phố Morrisania - New York.

                   


 

                   


 

Danh Mục