Điểm sáng về công tác dịch vụ khách hàng tại Điện lực Hoa Lư Điển hình tiết kiệm năng lượng
Song hành cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam từ năm 2013 với lựa chọn "Năm kinh doanh và dịch vụ khách hàng" để từ đó Điện lực Hoa Lư đã tạo được hình ảnh cho riêng mình từ những đột phá quan trọng trong công tác kinh doanh điện năng cũng như dịch vụ khách hàng. Trong công cuộc đấu tranh biến đổi khí hậu, tiết kiệm năng lượng đóng vai trò to lớn nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực toàn cầu. Đã có rất nhiều mô hình điển hình về tiết kiệm năng lượng từ các hộ gia đình tư nhân đến công trình nhà ở tư nhân công cộng. Sau đây cũng là một ví dụ điển hình về nhà ở tiết kiệm năng lượng ở một khu phố Morrisania - New York.

Danh Mục