Công tác kiểm tra giám sát mua bán điện tại Điện lực Yên Khánh hướng đến những thành công mới trong năm 2020 PC Ninh Bình tuyên truyền tiết kiệm điện, an toàn điện
Gần 420 triệu đồng được truy thu trong năm 2019 với việc phát hiện 30 vụ khách hàng vi phạm sử dụng điện. Trong đó, có 30 vụ trộm cắp điện, 12 vụ vi phạm giá điện. Tổng sản lượng điện truy thu là 135.391 kWh. Đây cũng là sự nỗ lực không biết mệt mỏi của đội ngũ CBCNV làm công tác KTGSMBĐ và cũng là động lực để Điện lực Yên Khánh hướng đến kết quả tốt hơn trong năm 2020 PC Ninh Bình tuyên truyền tiết kiệm điện, an toàn điện

Quyết định số: 648/QĐ-BCT ngày 20/03/2019 của Bộ Công Thương " Về điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện" Thông tư số 31/2018/TT-BCT ngày 05/10/2018 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2013/TT-BCT ngày 31/10/2013 quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện
Quyết định số: 648/QĐ-BCT ngày 20/03/2019 của Bộ Công Thương " Về điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện" Thông tư số 31/2018/TT-BCT ngày 05/10/2018 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2013/TT-BCT ngày 31/10/2013 quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện
Danh Mục