Điện lực Nho Quan khẩn trương khắc phục sự cố, mang lại nhịp sống ổn định cho người dân Điển hình tiết kiệm năng lượng
Điện lực Nho Quan khẩn trương khắc phục sự cố,mang lại nhịp sống ổn định cho người dân Trong công cuộc đấu tranh biến đổi khí hậu, tiết kiệm năng lượng đóng vai trò to lớn nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực toàn cầu. Đã có rất nhiều mô hình điển hình về tiết kiệm năng lượng từ các hộ gia đình tư nhân đến công trình nhà ở tư nhân công cộng. Sau đây cũng là một ví dụ điển hình về nhà ở tiết kiệm năng lượng ở một khu phố Morrisania - New York.

Danh Mục